E7- NASA spochybňuje človeka ako hlavnú príčinu otepľovania

8. septembra 2022, Ivan Vlček, Nezaradené

 

Je dobré, že svetlo božie uzrela štúdia s diametrálne odlišným hodnotením vplyvu človeka na otepľovanie, štúdia z dielne americkej NASA.

Táto práca jednej z najdôveryhodnejších a najmenej spochybniteľných inštitúcií na svete hovorí, že áno, človek je, síce, zodpovedný za otepľovanie, ale … ale zatiaľ sa nedá určiť miera, akou sa človek na ňom podieľa.

Štúdia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír kladie do trochu iného svetla tvrdenia časti odborníkov a mnohých vrcholných politikov, ktorí  skôr neústupčivo a bez ochoty na diskusiu, než na základe dostatočných dôkazov, presadzujú teóriu o podstatnom vplyve oxidu uhličitého produkovaného človekom na otepľovanie.

 

 

 

Na otepľovanie našej planéty sú, v podstate, dva rôzne názory.

Zatiaľ čo ten prvý hovorí, že hlavný vplyv na otepľovanie majú emisie oxidu uhličitého spôsobené ľudskými činnosťami, tak ten druhý, ten zasa tvrdí, že za otepľovanie sú v hlavnej miere zodpovedné neznáme vplyvy, ktoré nevieme, súčasnými technológiami, zatiaľ, ovplyvniť.

 

V súčasnosti, viac tvrdým politickým tlakom než váhou relevantných odborných poznatkov presadzovaný názor o tom, že najväčší vplyv na otepľovanie majú emisie skleníkových plynov produkovaných ľudskou činnosťou – hlavne oxidu uhličitého – však, nie je nič iné len predpoklad, len hypotéza, ktorej pravdivostnú hodnotu nevieme určiť, teda nevieme či toto tvrdenie je pravdivé alebo či je nepravdivé.

Len to predpokladáme.

Ale predpoklad nie je, predsa, dôkaz, nie je to nič iné len menšia či väčšia neistota alebo menšia či väčšia istota.

To nie je pravdivé tvrdenie, je to len hypotéza, len domnienka, ktorej pravdivostná hodnota je, zatiaľ, pre nás, ľudí, veľkou neznámou.

 

 Nevieme či za otepľovaním stojí hlavne ľudská činnosť, alebo tou podstatnou príčinou spôsobujúcou otepľovanie sú mimoľudské vplyvy.

Nakoniec, potvrdzuje to aj štúdia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), uverejnená v júni 2021 v časopise Geophysical Research Letters [1], v ktorej sa hovorí, že sa zatiaľ nedá určiť, či za zrýchlením otepľovania sú zmeny spôsobené človekom, alebo či sú za tým cyklické výkyvy klímy.

 

„Podle výzkumníků je však obtížné určit, zdali za zrychlením oteplování stojí změny způsobené člověkem, či cyklické výkyvy klimatu.

„Všechny (důvody) se tak trochu mísí dohromady,“ řekl Loeb, který dodal, že k určení míry přispění jednotlivých faktorů je zapotřebí dalšího výzkumu.“[1]

 

To ale znamená, ako to vyplýva zo záverov  štúdie,  že my vôbec nevieme, či tou hlavnou príčinou otepľovania je človek alebo či za ňou stoja mimoľudské vplyvy.

Ale, ak teda platí toto tvrdenie, potom tvrdošijne pretláčaný názor o človeku ako hlavnej príčine otepľovania klímy je nesprávny, zavádzajúci , a jeho ďalšia podpora nebude znamenať nič iné, len pokračovanie v nedostatočne odôvodnenom a zhora nanútenom znižovaní  emisií oxidu uhličitého prostredníctvom utlmovania  ľudských činností zodpovedných za nadmerné vylučovanie oxidu uhličitého.

 

Bude to znamenať pokračovanie vynakladania  obrovských ročných nákladov  na znižovanie emisií CO2, napriek tomu, že v skutočnosti, vôbec, s istotou nevieme, aký veľký vplyv na otepľovanie planéty tieto emisie  majú.

Nevieme, či  sú tou hlavnou príčinou otepľovania, alebo či majú na otepľovanie menší vplyv ako im je prisudzované, alebo či, dokonca, vplývajú na otepľovanie zanedbateľnou mierou.

Ale ak to, teda, nevieme, ak nevieme, nieže akou konkrétnou časťou sa  podieľa vylučovaný oxid uhličitý na otepľovaní, ale my nevieme ani len to, či sa na otepľovaní klímy podieľa väčšou časťou, alebo či tou hlavnou príčinou otepľovania sú mimoľudské vplyvy, tak potom cesta intenzívneho utlmovania ľudských činností spôsobujúcich nadmerné vylučovanie oxidu uhličitého nie je dobrá, nejde iste tým správnym smerom, je cestou znamenajúcou nezmyselné obrovské ekonomické straty, cestou zbytočne pohlcujúcou nesmierne náklady a spôsobujúcou zánik miliónov pracovných miest.

 

 

Ak investujeme obrovské finančné prostriedky do utlmovania tých činností, ktoré sú príčinou nadmerného vylučovania oxidu uhličitého, napriek tomu, že nemáme dostatočné dôkazy o tom, že emisie tohto skleníkového plynu sú tou hlavnou príčinou otepľovania, napriek tomu, že ani nevieme ani len približne odhadnúť, akou mierou sa oxid uhličitý generovaný ľudskou činnosťou podieľa  na otepľovaní našej planéty, teda vôbec nevieme, či sa na tom otepľovaní podieľa z deväťdesiatich percent či z päťdesiatich alebo len z desiatich, tak potom tá obrovská nanútená „investícia“ našich spoločných peňazí  do utlmovania činností spôsobujúcich vylučovanie oxidu uhličitého  nie je ničím iným len hazardom, na ktorý môžeme doplatiť všetci.

Tieto výdavky, toto vynakladanie nesmiernych súm, potom nie je ničím iným len neuváženým míňaním našich spoločných prostriedkov, ktoré by sme mohli využiť oveľa efektívnejšie, napr. aj ďaľším  výskumom príčin otepľovania či vyrovnávaním sa s jeho dôsledkami v podobe čoraz intenzívnejších a častejších prírodných pohrôm prinášajúcich nesmierne materiálne ako aj ľudské straty.

 

 

Spomalenie procesu otepľovania našej planéty je, bezpochyby, prianím každého obyvateľa našej planéty. Každý z nás si to úprimne želá.

Všetci vieme, aké negatívne následky v podobe čoraz rýchlejšie sa opakujúcich a čoraz intenzívnejších prírodných pohrôm prináša proces otepľovania klímy.

Jeho spomalenie či dokonca zastavenie je v našom spoločnom záujme.

 

Ale ak chceme nejaký negatívny proces zastaviť, ak chceme zabrániť jeho škodlivým dôsledkom, tak najprv musíme vedieť, čo je príčinou toho procesu, čo ten proces spustilo, a čo ho udržuje, čo je príčinou toho, že ten proces trvá a, dokonca, sa stupňuje.

Až určenie skutočných príčin nejakého procesu je tým, čo nám umožní vplývať na tieto príčiny, čo nám umožní ich odstrániť a tak vlastne ukončiť tento proces aj s jeho negatívnymi dôsledkami.

A, samozrejme, nielen určenie príčin, ale aj mieru, akou sa na spustení a udržiavaní tohto procesu podieľajú.

 

A teda, aj podmienkou spomalenia či zastavenia procesu otepľovania našej planéty  je pravdivé spoznanie tak príčin, ktoré ho spôsobujú, ako aj miery, akou sa jednotlivé príčiny na otepľovaní zúčastňujú.

Bez spoznania skutočných príčin ho nemôžeme spomaliť či zastaviť. Pretože nevieme, proti čomu máme vlastne bojovať.

A, nielen, spoznať príčiny, ktoré k otepľovaniu prispievajú, ale aj čo najpresnejšie určiť ako mierou sa na ňom zúčastňujú.

 

Určenie tej miery je veľmi dôležité kvôli tomu, aby sme sa sústredili na odstraňovanie tých podstatných príčin, tých, ktoré sa na otepľovaní podieľajú najväčšou mierou.

Predsa, ak chceme otepľovanie spomaliť či, najradšej, zastaviť, musíme sa sústrediť na tú najväčšiu, na tú najhlavnejšiu príčinu, na tú, ktorá ma na otepľovanie najväčší vplyv.

A nie na tú, o ktorej si to len myslíme, len to predpokladáme, len sa to domnievame, avšak relevantné dôkazy o tom, že je to tá hlavná príčina, nám chýbajú.

Čím viac sa sústredíme na odstraňovanie tej príčiny, ktorá nemá na otepľovanie až taký vplyv , tým bude náš boj s otepľovaním menej účinný.

 

 

Oficiálna klimatická politika mnohých krajín preferuje  všestrannú a intenzívnu podporu teórii o podstatnom vplyve oxidu uhličitého produkovaného ľudskými činnosťami  na otepľovanie ovzdušia planéty, pričom vplyv ostatných faktorov sa zatláča do úzadia.

Preferuje podporu tomuto tvrdeniu napriek tomu, že dôkazy hovoriace v jeho prospech sú nedostatočné a spochybniteľné.

 

Jedna, médiami silne podporovaná skupina odborníkov, stojí za názorom, že za otepľovanie klímy môže v hlavnej miere človek, druhá skupina, médiami už viac- menej ignorovaná, ba, určitými politickými kruhmi zatracovaná a pranierovaná, presadzuje názor, že za otepľovaním sú hlavne mimoľudské vplyvy.

A tretiu skupinu tvoria tí, ktorí otepľovanie prisudzujú súčasnému vplyvu tak človeka ako aj mimoľudských faktorov.

 

 

V júni 2021 sa objavuje sa nový poznatok z dielne americkej NASA, štúdia Národného úradu pre letectvo a vesmír, ktorý hovorí o tom, že áno, človek je síce zodpovedný za otepľovanie, ale … ale zatiaľ sa nedá určiť miera, akou sa človek na tomto otepľovaní zúčastňuje [1].

Toto tvrdenie trocha iného svetla kladie tvrdenia mnohých odborníkov a vrcholných politikov, hlavne tých európskych, ktorí  bez dostatočných dôkazov presadzujú teóriu o podstatnom vplyve človeka na otepľovanie klímy.

 

 

 

NASA, ktorá vznikla ako reakcia na úspechy svojho hlavného protivníka v oblasti prenikania do vesmíru, Ruska, je organizáciou, ktorá spolu so svojím najväčším rivalom v bádaní kozmického priestoru  má tie najlepšie poznatky o kozme a o klimatických dejoch prebiehajúcich na našej planéte.

Ak niekto hodnotí klimatické procesy vlastné našej planéte, ak niekto má informácie čo najviac  sa približujúce objektívnej realite, ak niekto poskytne takéto informácie, tak s istotou sto percent k týmto subjektom s najdôveryhodnejšími informáciami o klíme, o procesoch, ktorými je klíma charakterizovaná, patrí NASA.

Jej štúdie z rôznych oblastí slúžia ako základné zdroje informácii, z ktorých čerpajú a vychádzajú práce vedeckých inštitúcií či iných subjektov na celom svete.

 

Nová štúdia NASA je z hľadiska svojich dôsledkov taká závažná pre stratégiu ďaľšieho postupu  v boji proti otepľovaniu planéty, že v ďaľšom texte je odcitovaná značná časť článku, venovaného tejto štúdii:

 

 

 

Studie NASA přišla s vysvětlením, proč se Země rychle otepluje

  1. 6. 2021 22:25

„Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

„Rozsah nárůstu je bezprecedentní,“ uvedl Norman Loeb, vědec NASA a hlavní autor studie, která byla tento týden zveřejněna v časopise Geophysical Research Letters. Země se podle Loeba otepluje rychleji, než se očekávalo, informoval Washington Post.

 

Pomocí družicových dat vědci změřili tzv. energetickou nerovnováhu Země – rozdíl mezi tím, kolik slunečního záření planeta pohltí a kolik jej infračerveným zářením emituje zpět do vesmíru. Míra a rychlost planetárního oteplování na míře energetické nerovnováhy Země přímo závisí.

 

„Pokud dojde k pozitivní nerovnováze a Země absorbuje více tepla, než kolik ho ztrácí, je to první krok ke globálnímu oteplování. Je to znamení, že Země získává energii,“ řekl Stuart Evans, klimatolog z Univerzity v Buffalu.

 

Tato nerovnováha se mezi lety 2005 a 2019 zhruba zdvojnásobila, zjistila studie. „Je to obrovské množství energie,“ řekl Gregory Johnson z pacifické laboratoře pro životní prostředí Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), který je spoluautorem studie. Nárůst energie podle Johnsona odpovídá tomu, jako by každý člověk na Zemi používal najednou 20 elektrických konvic na čaj.

 

Země podle WP přijímá ze Slunce přibližně 240 wattů energie na metr čtvereční. Na začátku zkoumaného období, v roce 2005, vyzařovala zpět asi 239,5 těchto wattů – což vytvářelo pozitivní nerovnováhu asi půl wattu. Na konci tohoto období, v roce 2019, se tento rozdíl téměř zdvojnásobil na přibližně 1 celý watt na metr čtvereční.

 

Většinu tohoto tepla, přibližně 90 %, pohlcují oceány. Když vědci porovnali satelitní data s údaji o teplotě ze systému oceánských senzorů, došli k podobnému vzorci. Shoda mezi soubory dat předčila očekávání, uvedl Loeb.

 

„Skutečnost, že použili dva různé přístupy a došli k takřka stejným výsledkům, je docela pozoruhodná. To dodává zjištěním velkou důvěru,“ řekla Elizabeth Maroonová, klimatoložka z Wisconsinské univerzity v Madisonu.

 

Co je příčinou zrychlení?

Studie poukazuje na pokles oblačnosti a mořského ledu, které odrážejí sluneční energii zpět do vesmíru, ale i na nárůst skleníkových plynů vypouštěných lidmi. Ten totiž podle  nevládní neziskové organizace AMO může být „hlavní příčinou vzniku energetické nerovnováhy, neboť snižuje objem tepelného záření emitovaného Zemí zpět do kosmu a vede k akumulaci přebytečné energie“.

 

Podle výzkumníků je však obtížné určit, zdali za zrychlením oteplování stojí změny způsobené člověkem, či cyklické výkyvy klimatu. „Všechny (důvody) se tak trochu mísí dohromady,“ řekl Loeb, který dodal, že k určení míry přispění jednotlivých faktorů je zapotřebí dalšího výzkumu.

 

Zkoumané období se podle Seattle Times překrývalo s výkyvy klimatu, které v tomto zrychlení mohly hrát významnou roli, včetně silného jevu El Niño v letech 2014 až 2016. Podle Johnsona to však neznamená, že by lidé byli z obliga. „Za část z toho jsme zodpovědní my. Jen není jasné, jak moc,“ řekl Johnson.“ [1]

 

 

 

 

Je  veľmi dobré, že sa takáto štúdia dostala na svetlo božie v súčasných časoch, v časoch, keď sa v určitých, hlavne v európskych  krajinách, doslova, zapľúva, zatracuje a upaľuje na hranici každý, kto si dovoľuje vysloviť iný názor než ten oficiálne posvätený, presadzovaný a hlásený, názor hovoriaci o tom, že najväčšiu vinu na otepľovaní má človek.

Názor síce podporovaný železnou logikou predkladaných argumentov, ale železnou len z dôvodu absolútneho vylúčenia odborných argumentov protistrany.

To vylúčenie argumentov protistrany je tým, čo umožňuje presadzovanie tohto oficiálne šíreného názoru vo verejnosti nie na základe demokratickej diskusie, ale presadzovanie na základe umelej a už dopredu vytýčeným smerom vedenej odbornej diskusie, v ktorej niet miesta pre oponentov oficiálne presadzovaného názoru, že hlavnou príčinou otepľovania je človek.

 

Škoda, že v tej oficiálnej  diskusii o problematike otepľovania, v diskusii, zatiaľ, len s jedným povoleným názorom, sa neobjavia aj odborníci, ktorí majú viac či menej iné stanovisko na problematiku otepľovania než je to dnes oficiálne presadzované, to o človeku ako hlavnej príčine otepľovania našej planéty.

V tejto verejne vedenej diskusii, s obrovskou podporou  najvplyvnejších médií, je už dopredu určené, aký má byť jej výsledok, je v nej určené, ktoré argumenty sú v nej dovolené a ktoré už nie, ktoré sú už zakázané.

Ktoré sú zakázané práve preto, že niekomu nevyhovujú, hoci sú to názory odborníkov a ich logickosť nie je o nič menšia než logickosť názorov tých, ktorí presadzujú názor o podstatnom vplyve človeka na otepľovanie.

Argumenty týchto odborníkov sú umlčované a ukrývané práve preto, pretože majú viac či menej iný pohľad na problematiku otepľovania klímy, pohľad iný než ten, ktorý je z určitých dôvodov určitými politickými subjektami všemožne podporovaný, presadzovaný a vtláčaný.

 

V súčasnosti oficiálne presadzovaný názor o otepľovaní výborne sedí práve z toho dôvodu, pretože sa neberú do úvahy argumenty jeho protivníkov.

Tento názor absolútne nepripúšťa možnosť, že otepľovanie našej planéty môže byť výrazným spôsobom ovplyvňované aj niečím iným ako človekom, že za otepľovanie Zeme môže značným spôsobom aj niečo iné, než človek.

 

Je dobré, že táto štúdia NASA, s diametrálne odlišným hodnotením vplyvu človeka na otepľovanie, vyšla z dielne prakticky najmenej spochybniteľnej inštitúcie na svete, z dielne amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír, ktorého štúdie a výsledky slúžia ako vysokodôveryhodné podklady pre ďaľšie výskumy  rôznych vedecko-výskumných subjektov celého sveta.

 

 

 

USA, Rusko – dve krajiny z najdôkladnejším a najrozsiahlejším kozmickým výskumom, s najrozsiahlejšou sieťou družíc a technických zariadení umiestnených okolo Zeme, ktoré im umožnili zhromaždiť nesmierne množstvo tých najrôznejších informácií týkajúcich sa nielen bližšieho či vzdialenejšieho kozmického priestoru, ale aj informácií o našej samotnej planéte, o jej oceánoch, o klíme, o rôznych procesoch prebiehajúcich v nižších, vyšších či aj tých najvyšších vrstách zemskej atmosféry.

Všetky tieto informácie, ktoré tieto dve kozmické veľmoci zhromaždili počas niekoľkých desiatok rokov, sú výsledkom obrovských investícií do kozmického programu, ktorý obidve krajiny rozvíjajú od päťdesiatych rokov minulého storočia.

V poslednom desaťročí začína týchto lídrov kozmického výskumu dobiehať Čína, ktorej rýchle rastúca ekonomika umožňuje rozsiahle investície do vesmírneho programu.

 

 

 

Čiže ak už má niekto nejaké spoľahlivé informácie o otepľovaní, tak v prvom rade to  budú práve títo dvaja priekopníci kozmického výskumu: USA a Rusko. A ich pohľad na proces otepľovania ovzdušia, vychádzajúci z tých najkvalitnejších informácií o klíme, bude potom zrejme jeden z tých najdôveryhodnejších.

A aký je, vlastne, postoj týchto dvoch mocností v oblasti vesmírneho výskumu, postoj USA a Ruska, k otázke vplyvu človeka na otepľovanie ovzdušia?

 

Ich stanovisko k tejto otázke je vystihnuté postojom ich prezidentov.

Prezident každej krajiny je osobou, ktorej oficiálne stanovisko –  ako najvyššieho predstaviteľa danej krajiny – k nejakej odbornej otázke sa opiera o postoj tých najlepších odborníkov jeho krajiny v danej oblasti.

Teda jeho prehlásenie pre verejnosť  je, naisto, dopredu prekonzultované s kompetentnými odborníkmi. Čiže, zaujatie ich stanoviska na verejnosti, zaujatie stanoviska prezidentov k určitej otázke, je vlastne oficiálnou výpoveďou odborníkov tejto krajiny týkajúcej sa daného problému, danej otázky.

 

V druhej polovici januára 2021 zložil prísahu nový americký prezident Joe Biden.

Postoj USA k otepľovaniu bol až do januára 2021 vyjadrovaný postojom predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jeho názor na problematiku otepľovania je zachytený v nasledujúcej citácii:

 

 

Trump pochybuje o skutočnom vplyve človeka na klimatické zmeny

 ČTK 15.10.2018 10:59

4

Americký prezident Donald Trump už nepokladá globálne otepľovanie za kačicu, ale pochybuje o skutočnom vplyve ľudskej činnosti na klimatické zmeny.

Vyhlásil to v rozhovore pre televíziou CBS News, ktorý stanica odvysielala v nedeľu večer miestneho času (dnes nadránom SELČ). Šéf Bieleho domu tiež povedal, že vedci z celej veci urobili obrovskú politickú agendu. „Nemyslím si, že je to kačica,“ povedal o klimatických zmenách. Médiá v tejto súvislosti pripomenuli, že počas volebnej kampane Trump označil otepľovanie planéty za mystifikáciu, a že po nástupe do prezidentskej funkcie sa jasnému postoju vyhýbal.

„Neviem ale, či je dielom človeka. Poviem to takto. Nechcem míňať bilióny a bilióny dolárov. Nechcem stratiť milióny a milióny pracovných miest,“ …  [2]

 

 

Prezident krajiny, ktorá spolu s Ruskom má ten najkomplexnejší súbor informácií o bližšom či vzdialenejšom kozmickom priestore, najspoľahlivejší a nadôveryhodnejší súbor informácií o klíme a procesoch s ňou spojených, sa vyjadril, že otepľovanie nemožno poprieť, ale je otázne či zaň môže človek.

Vlastne tým vyjadril, že nemožno určiť mieru, akou sa človek podieľa na otepľovaní planéty.

Nepoprel vplyv človeka na otepľovanie, len vyjadril, že nemožno určiť či sa na otepľovaní podieľa väčšou mierou človek alebo či tou väčšou mierou k otepľovaniu prispievajú mimoľudské vplyvy.

 

Bývalý prezident Trump, teda, pred takmer troma rokmi povedal to, čo teraz potvrdila snáď najdôveryhodnejšia inštitúcia zaoberajúca sa výskumom vesmíru a klímy, čo potvrdila svojou štúdiou inštitúcia NASA, zhromažďujúca obrovské množstvo vedeckých poznatkov a informácií slúžiacich ako hodnoverný zdroj pre vedecké inštitúcie celého sveta.

Táto inštitúcia slovami svojich odborníkov v už vyššie uvedenej citácii štúdie NASA potvrdila slová prezidenta Trumpa spred takmer troch rokov, že nemožno určiť, akou mierou sa človek podieľa na otepľovaní našej planéty:

 

„Podle výzkumníků je však obtížné určit, zdali za zrychlením oteplování stojí změny způsobené člověkem, či cyklické výkyvy klimatu. „Všechny (důvody) se tak trochu mísí dohromady,“ řekl Loeb, který dodal, že k určení míry přispění jednotlivých faktorů je zapotřebí dalšího výzkumu.“ [1]

 

 

Ale ak je situácia s príčinou otepľovania takáto, teda, že sa len vie, že k otepľovaniu našej planéty prispieva aj človek, ale sa už nevie akou mierou k tomuto otepľovaniu prispieva, teda sa nevie, či prispieva väčšou alebo menšou mierou, či za tou väčšou mierou nestoja mimoľudské vplyvy, potom sú pochopiteľné slová prezidenta Trumpa o otepľovaní, o príčine otepľovania:

 

„Neviem ale, či je dielom človeka. Poviem to takto. Nechcem míňať bilióny a bilióny dolárov. Nechcem stratiť milióny a milióny pracovných miest,“ … [2]

 

Prezident Trump len správne uviedol, že ak nie je známe, akou časťou prispieva človek k otepľovaniu, potom by nebolo dobré míňať bilióny a bilióny dolárov na opatrenia, o ktorých si niektorí ľudia – zástancovia názoru o človeku ako hlavnej príčine otepľovania ovzdušia Zeme – myslia, že budú mať rapídny vplyv na spomalenie otepľovania.

V skutočnosti môže byť vplyv týchto opatrení na spomalenie procesu otepľovania oveľa menší, než sa im prisudzuje.

Ich vplyv na spomalenie otepľovania môže byť aj takmer zanedbateľný, a obrovské sumy vynaložené na tieto opatrenia, na znižovanie emisií oxidu uhličitého, budú teda absolútne zbytočnou stratou pre celú ekonomiku, budú stratou všetkých občanov, pretože títo sa na tieto bilióny dolárov svojimi daňami skladali a skladajú.

 

 

 

Totiž môže nastať situácia, že v prvom krajnom prípade prispieva človek svojou činnosťou deväťdesiatimideviatimi percentami k otepľovaniu klímy a na ostatné, t. j . na mimoľudské vplyvy na otepľovanie zostáva to jedno percento alebo v druhom krajnom prípade človek svojou činnosťou prispieva jedným percentom k otepľovaniu a na ostatné – mimoľudské – vplyvy zostáva tých deväťdesiatdeväť percent.

Ale keďže veľkosť vplyvu človeka na otepľovanie nevieme, zatiaľ, konkretizovať, tak potom skutočný vplyv človeka je zrejme niekde medzi týmito dvoma hodnotami, teda medzi jedným a deväťdesiatimideviatimi percentami.

 

Ale v tom prípade, teda v tejto situácii, v ktorej ľudstvo je, teda, že nevieme s istotou určiť ani približnú percentuálnu hodnotu, akou sa podieľa človek na otepľovaní našej planéty, len to predpokladáme –  nevieme určiť či sa na otepľovaní človek podieľa väčšou mierou, väčšou časťou, než mimoľudské vplyvy, alebo je to naopak, teda, že mimoľudské vplyvy majú na otepľovanie planéty väčší vplyv než človek – tak  potom iste nie je správna nedostatočne zdôvodnená oficiálne šírená verzia o otepľovaní, verzia o tom, že za otepľovanie môžu v hlavnej miere emisie oxidu uhličitého produkované človekom.

Toto tvrdenie, teda, že človek, že oxid uhličitý produkovaný ľudskou činnosťou je v hlavnej miere zodpovedný za otepľovanie, tak to je tvrdenie, ktoré nie je podložené dostatočnými dôkazmi.

Je to tvrdenie, bez akéhokoľvek relevantného dôkazu, bez uvedenia akéhokoľvek konkrétneho dostatočného dôkazu o tom, že naozaj, človek je v hlavnej miere zodpovedný za otepľovanie.

 

Toto tvrdenie prisudzujúce podstatnú časť viny za otepľovanie ľudskej činnosti je v rozpore  napr. už aj s vyššie spomenutou štúdiou NASA, ktorá hovorí o tom, že nemožno určiť, akou časťou sa na otepľovaní planéty podieľa človek, a akou časťou sa na otepľovaní podieľajú mimoľudské vplyvy.

Teda sa nevie, či má na otepľovanie klímy väčší vplyv ľudská činnosť alebo či ten väčší podiel pripadá na mimoľudské vplyvy:

 

„Podle výzkumníků je však obtížné určit, zdali za zrychlením oteplování stojí změny způsobené člověkem, či cyklické výkyvy klimatu. „Všechny (důvody) se tak trochu mísí dohromady,“ řekl Loeb, který dodal, že k určení míry přispění jednotlivých faktorů je zapotřebí dalšího výzkumu.“ [1]

 

 

 

 

Ak uvažujeme s tou horšou verziou pre ľudstvo, teda, že za otepľovanie planéty môže človek len minimálnou mierou (napr. 5-10 %), teda, že činnosť človeka má len minimálny vplyv na otepľovanie, tak potom nemá význam  nejak podstatne obmedzovať tie ľudské činnosti (ťažba fosílnych palív, činnosť uhoľných a plynových elektrární, výroba spaľovacích motorov, utlmovanie leteckej, námornej či cestnej dopravy založených na motoroch spaľujúcich fosílne palivá), o ktorých sme si doteraz mysleli, že ich utlmenie či odstránenie by mali jednoznačný vplyv na spomalenie otepľovania našej planéty.

 

Pretože, ak je človek svojou činnosťou zodpovedný napr. len za tých 10 % oteplenia našej planéty, čiže len za jednu desatinu oteplenia, tak potom keby sme aj neviem akými veľkými neskutočne vysokými nákladmi v rádoch biliónov či desiatok biliónov eur  – a minimálne takéhoto rozsahu tieto náklady aj, naozaj, budú – úplne obmedzili činnosti spôsobujúce vylučovanie oxidu uhličitého, no tak zmenšíme rozsah otepľovania maximálne len o tých desať percent zapríčinených človekom, viac to otepľovanie už nezmenšíme, nech by sme na to vydali neviemaké horibilné sumy, čiže zmenšíme rozsah otepľovania maximálne o jednu desatinu.

Ale s tými 90 % oteplenia spôsobenými mimoľudskými vplyvmi, teda s tými deviatimi desatinami oteplenia neurobíme absolútne nič, nech sú tie naše náklady vynaložené na útlm činností vyznačujúcich sa zvýšenými emisiami oxidu uhličitého neviemako vysoké.

Na oteplenie spôsobené mimoľudskými vplyvmi nebudú mať tieto naše vynaložené náklady absolútne žiadny vplyv.

 

 

V súčasnej dobe, kedy je priemerná teplota na našej Zemi vyššia zhruba o 1,1 stupňa oproti predindustriálnej dobe (r.1750) sa vyvíja veľký tlak na to, aby oteplenie do konca tohto storočia, teda oteplenie do r. 2100, tak aby sme toto oteplenie udržali do 1,5 stupňa.

Keďže tieto plány sa už teraz zdajú len ťažko uskutočniteľné, tak sa snažíme, aby priemerné oteplenie do konca storočia nepresiahlo 2 stupne oproti predindustriálnej dobe.

Teda, ak by sme chceli zabrániť otepleniu planéty do konca storočia, teda do roku 2100, oproti dnešku o zhruba ten 1 stupeň (presnejšie 0,9 stupňa), a človek bude mať na tom otepľovaní vplyv len tých už uvedených 10 %, tak nech vydávame hocaké vysoké náklady, nech aj znížime emisie oxidu uhličitého na absolútnu nulu, tak aj napriek vydaniu tých obrovských nákladov sa oteplenie zníži maximálne len o tú jednu desatinu stupňa (o tých 10 percent), nie viac.

 

Teda, síce, neoteplí sa o ten 1 stupeň, ale sa oteplí o „len“ 0,9 stupňa, čiže dosiahne sa minimálne spomalenie otepľovania.

To ale znamená, že tie naše nehorázne vysoké náklady, vynaložené na znižovanie CO2, budú vysoko neefektívne, ich vynaložením sa dosiahne len minimálne zlepšenie, minimálne spomalenie otepľovania, spomalenie len o tú jednu desatinu stupňa, zlepšenie absolútne nedostatočné pre človeka.

 

 

Vynaložíme obrovské náklady na niečo, čo bude mať, možnože, len zanedbateľný vplyv na zníženie otepľovania.

Ale veď to nie je nič iné len obrovské mrhanie vzácnym časom a našimi finančnými prostriedkami, z ktorých časť by sme mohli radšej vydať na prispôsobenie sa tomu nevyhnutnému čo nás čaká, tomu nevyhnutnému otepleniu, na prispôsobenie sa následkom, ktoré toto oteplenie prinesie.

Bola by to oveľa účinnejšia stratégia, než tá, čo je v súčasnosti prijatá, teda, že sa vychádza z toho, že za otepľovanie môže v prevažnej miere človek.

 

Teda, ako vyplýva z už vyššie uvedenej citácie štúdie NASA, je zrejmé, že nevieme, či je terajšie čoraz rýchlejšie otepľovanie spôsobené činnosťou človeka, alebo či za týmto čoraz rýchlejším otepľovaním stoja cyklické výkyvy klímy, resp. niečo iné.

Nevieme, kto či čo pôsobí na otepľovanie väčšou mierou, či človek alebo mimoľudské vplyvy.

 

 

 

Dokiaľ  na základe dostatočne hodnoverných dôkazov nevieme, akou časťou  sa na otepľovaní planéty podieľa človek, teda oxid uhličitý produkovaný ľudskými činnosťami, dotiaľ musíme venovať pozornosť aj možnosti, že vplyv mimoľudských vplyvov na otepľovanie nie je zanedbateľný, musíme začať vychádzať z toho, čo tvrdí množstvo vedcov a odborníkov, ktorí tvrdia presne to isté, čo zistila aj štúdia NASA, a ktorí z určitých konkrétnych dôvodov nemajú možnosť publikácie svojich názorov tak, ako to majú tí, ktorí stoja za názorom o človeku ako hlavnej príčine otepľovania planéty.

 

Prezident Trump správne povedal, že je zbytočné vydávať bilióny dolárov na boj proti otepľovaniu, ak ten, ktorý zdôvodňuje nutnosť vydania týchto biliónov, vychádza z nedostatočne odôvodneného predpokladu, že za otepľovanie môže hlavne ľudská činnosť.

Táto štúdia NASA jasne potvrdila, že predpoklad – človek ako hlavná príčina otepľovania planéty – nie je správny z toho dôvodu, pretože sa nedá určiť či sa človek podieľa väčšinovou alebo menšou časťou na otepľovaní klímy a oceánov.

 

Prezident Trump správne povedal, že by to stálo milióny a milióny pracovných miest.

Napr. aj tých, ktoré sú spojené s ťažbou uhlia či iných fosílnych palív, či ktoré sú spojené s výrobou rôznych druhov spaľovacích motorov na rôzne účely alebo pracovných miest, ktoré sú na tieto činnosti naviazané, resp. pracovných miest, ktoré sú spojené s nadmernými emisiami oxidu uhličitého.

 

 

 

 

A ako sa díva na otepľovanie prezident rivalizujúcej kozmickej veľmoci, prezident Ruska?

Aký  oficiálny názor majú v tejto krajine na otepľovanie planéty, aký názor, tlmočený svojím hlavným predstaviteľom, majú vedci a odborníci v tejto krajine?

Zhoduje sa to s pohľadom USA, alebo sa to od ich pohľadu v niečom líši?

 

 

 

Putin zo zmeny klímy podozrieva procesy v kozme

 19.12. 2019 12:45

„Nikto nepozná príčiny klimatickej zmeny, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na svojej výročnej tlačovej konferencii v Moskve. Ako napísala agentúra AFP, V. Putin tak spochybnil skutočnosť, že globálne otepľovanie zapríčinilo ľudstvo a naznačil, že môže byť spôsobené kozmologickými procesmi.

„Nikto nepozná pôvod globálnej klimatickej zmeny,“ povedal V. Putin novinárom na začiatku svojej v poradí už 15. výročnej tlačovej konferencie konajúcej sa v moskovskom Medzinárodnom obchodnom centre. „Vieme, že v priebehu dejín si naša planéta prešla obdobiami otepľovania a ochladzovania a môže to závisieť od procesov vo vesmíre,“ uviedol V. Putin.

Otepľovanie v Rusku prebieha podľa V. Putina dvakrát rýchlejšie ako je celosvetový priemer, napísala agentúra DPA. Ruské ministerstvo životného prostredia pred troma mesiacmi zverejnilo podobnú správu a uviedlo, že uplynulé štyri roky boli najteplejšími od čias, keď sa začali zaznamenávať hodnoty teploty na celom svete. V správe ministerstva sa uvádza, že jedným z hlavných faktorov zodpovedných za klimatickú zmenu je nárast koncentrácie skleníkových plynov.“ [3]

 

 

Nie je to čudné?

Prezident krajiny, s ktorou sú USA mnohokrát, doslova, na nože,  prezident krajiny, ktorej vzťahy so svojím protivníkom, s ekonomicky snáď najsilnejšou krajinou sveta, určovali vývoj svetového diania prevažnú časť 20.  storočia, a značnou mierou určujú aj v tomto, prezident Ruska, ktoré spolu s USA sú dvaja nezmieriteľní protivníci nielen vo vojenskej oblasti a ktoré sa, bohužiaľ, aj do krvi sporia o každý detail v dôležitých svetových otázkach, ktorí bojujú proti sebe takmer na všetkých frontoch a navzájom si nič neodpustia, tak prezident tento krajiny, prezident Ruska, má v otázke otepľovania planéty rovnaký pohľad ako prezident USA, názor, ktorý sa s tým americkým pohľadom zhoduje zrejme tak, ako v ničom inom.

 

Prezident Ruska Vladimír Putin presne tak isto ako aj prezident USA Donald Trump, svojou výpoveďou  spochybňuje názor, že za otepľovaním našej planéty môže v hlavnej miere človek.

Obaja prezidenti nepopierajú fakt, že človek má vplyv na otepľovanie našej planéty, avšak prikladajú veľkú pozornosť tomu, že značný vplyv na otepľovanie má aj niečo iné, niečo, čo zatiaľ nevieme presne určiť, ale to niečo má možno na otepľovanie väčší vplyv než ľudská činnosť.

 

A najnovšia štúdia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír – NASA, tento postoj oboch prezidentov potvrdzuje, pretože hovorí, že, zatiaľ sa nedá zistiť, či za zrýchlením otepľovania sú zmeny spôsobené človekom, alebo či sú za tým cyklické výkyvy klimatu.

Podľa výskumníkov NASA za časťou otepľovania človek skutočne je, nie je však možné zatiaľ určiť, za akú veľkú časť.

Ale to je to isté, ako keď povieme, že buď je tou hlavnou príčinou otepľovania človek alebo sú za tou hlavnou príčinou mimoľudské vplyvy.

 

Čiže dve krajiny s naprepracovanejším  kozmickým výskumom na svete a s tým súvisiacimi najdôveryhodnejšími a najucelenejšími poznatkami o klíme našej planéty, tak tieto dve krajiny sa zhodujú v tom, že nie je zatiaľ možné určiť, či tou hlavnou príčinou otepľovania je človek.

 

 

Zatiaľ nikto nepredložil dostatočne presvedčujúce dôkazy o tom, že emisie oxidu uhlíka spôsobené človekom sú tým hlavným činiteľom, ktorý môže za ten zrýchľujúci nárast otepľovania.

Zatiaľ to nie je nič iné len tvrdenie, ktorého pravdivosť nepoznáme, nevieme určiť či človek má podstatný vplyv na ten nárast otepľovania, alebo či vplyv človeka na otepľovanie je oveľa nižší, príp. zanedbateľný.

 

Tvrdenie o podstatnom vplyve človeka na otepľovanie nie je nič iné, len hypotéza, ktorej pravdivosť či nepravdivosť sa ukáže až za niekoľko desiatok rokov, minimálne až za 60 či 70 rokov, skôr iste nie. (viď príspevok „E5- Človek – hlavná príčina otepľovania? To ako naozaj?“ [4])

 

My, minimálne až po šesťdesiatich rokoch pasívneho čakania na výsledok nedostatočne odôvodneného a nesmierne nákladného, doslova, pochybného experimentu so znižovaním oxidu uhličitého, po šesťdesiatich rokoch nemožnosti akejkoľvek spätnej kontroly či tie obrovské náklady na znižovanie CO2 sú vynakladané účelne, tak až po tých minimálne šesťdesiatich  rokoch sa nedozvieme, že proces spomaľovania otepľovania sa úspešne začal a beží, ale my sa po tých minimálne šesťdesiatich rokoch dozvieme, či vôbec – to vynakladanie nákladov – zaúčinkovalo, či to malo aspoň nejaký efekt alebo to boli peniaze absolútne premárnené, peniaze vynaložené úplne zbytočne a vyhodené oknom.

 

Veď, my, v súčasnosti, vôbec, s určitosťou nevieme, či oxid uhličitý vylučovaný ľudskou činnosťou je tou hlavnou príčinou otepľovania našej planéty.

A, práve táto neznalosť nám môže do budúcnosti priniesť jedno veľmi trpké sklamanie.

Táto neznalosť je, slabý, či skôr nulový dôvod na vydávanie obrovských nákladov na znižovanie emisií oxidu uhličitého, na utlmovanie rôznych výrobných činností vyznačujúcich sa zvýšenou produkciou CO2 či na prepúšťanie miliónov pracovníkov pracujúcich v takýchto prevádzkach. To nie je žiadny dôvod.

 

Táto neznalosť je, práveže, silným dôvodom na to, aby sme  finančne nesmierne nákladné opatrenia vedúce k utlmovaniu ľudských činností vyznačujúcich sa zvýšenými emisiami oxidu uhličitého aspoň čiastočne transformovali na opatrenia vedúce k prispôsobovaniu a vyrovnávaniu sa s následkami stupňujúceho sa otepľovania našej planéty.

  

 

 

Ak prezident svetovej veľmoci podieľajúcej sa výraznou mierou na smere súčasnej svetovej politiky podáva oficiálne stanovisko k nejakej otázke životne dôležitej pre ďaľšiu budúcnosť ľudstva, tak vie, že jeho stanovisko k tejto otázke, jeho pohľad na túto problematiku je, veľmi podrobne sledovaný verejnosťou celého sveta.

Tento jeho pohľad je verejnosťou automaticky stotožňovaný  s oficiálnym postojom tých najlepších odborníkov jeho krajiny na danú problematiku.

 

Teda aj oficiálne vyjadrenie prezidentov  krajín  k takej citlivej otázke súčasnosti ako je otepľovanie ovzdušia, je naisto podávané až po porade s tými najlepšími odborníkmi v danej oblasti v danej krajine, a toto vyjadrenie prezidenta je vlastne oficiálnym názorom týchto odborníkov.

A, teda, aj slová vypovedané tými najvyššími  predstaviteľmi  dvoch svetových veľmocí v oblasti kozmického výskumu – prezidentov USA a Ruska – možno brať ako postoj tých najlepších odborníkov týchto krajín, ako oficiálny postoj týchto krajín k otázke otepľovania.

Nakoniec, v tomto duchu sa vyslovujú nielen prezidenti týchto dvoch krajín, ale aj prezidenti či významní predstavitelia mnohých iných krajín, ktorí sa tiež hlásia k názoru,  že človek nemusí byť tou hlavnou príčinou otepľovania našej planéty, ale môžu byť za ňou aj zatiaľ neznáme mimoľudské vplyvy.

 

 

Postoje USA a Ruska,  postoje priekopníkov a lídrov kozmického a klimatického výskumu, podané ústami ich najvyšších predstaviteľov, postoje v tak citlivej a v súčasnosti, snáď, najpálčivejšej problematike ľudstva, postoje v otázke otepľovania našej planéty, tak tieto postoje sú napriek už ich spomínaným  protichodným názorom v mnohých iných oblastiach, zhodné.

A práve aj táto vzácna zhoda ich názorov na fenomén otepľovania v porovnaní s rozdielnymi názormi v iných oblastiach  je tým, čo s vysokou pravdepodobnosťou podčiarkuje objektívnu správnosť tohto pohľadu, teda názoru, že nie je možné zatiaľ určiť, či za globálne otepľovanie môže viac človek alebo či zaň väčšou mierou môžu mimoľudské vplyvy.

 

[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zeme-nyni-zadrzuje-bezprecedentni-mnozstvi-tepla-tvrdi-nasa-167621#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=KJwJT53GE4I-202106180226&dop_id=167621&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

[2]  https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/487987-trump-pochybuje-o-skutocnom-vplyve-cloveka-na-klimaticke-zmeny/

[3] https://www.trend.sk/index.php/spravy/putin-zmeny-klimy-podozrieva-procesy-kozme

[4] https://vlceki.blog.pravda.sk/2022/07/28/e5-clovek-ako-hlavna-pricina-oteplovania-to-naozaj/